Mehdilik İnancını İnkar Küresel Bir Projedir

Rate this item
(0 votes)
Mehdilik İnancını İnkar Küresel Bir Projedir

 Dünyanın geleceği insanlar için hep merak konusu olmuştur. Dünyanın geleceği nasıl olacak, insanlık nereye gidiyor? Geleceğin dünyasını kim oluşturacak? Hangi ideoloji insanların geleceğini yapılandıracak? gibi sorular henüz cevabını bulmuş değildir.
Mehdilik denilince akla insanlığın geleceği ve dünyanın sonu gelmektedir.
Küresel emperyal gücün emrinde olan bilim merkezleri, bilim adamları, stratejik araştırma merkezleri, medya/sinema sektörünün son zamanlarda Mehdilik konusunu ciddi olarak ele almalarının altında yatan gerçek sebep işte budur. Din medeniyetini hakim kılıp insanlığı kurtaracak ilahi projenin Mehdilik olduğunu anlamışlar ve bunun gerçekleşmesinden korkuyorlar.
Bundan sonra da Mehdilik konusu daha sık gündeme çıkacak gibi görünüyor; bazen inkar amaçlı, bazen tedbir amaçlı, bazen ise deneme amaçlı olarak. Böylece Mehdilik inancını savunanlar için büyük bir fırsat doğmuştur.
Mehdilik inancını inkar edenlerin herhangi bir bilimsel ve akli delilleri bulunmuyor. Bazılarının gaybette var olan bir imamın varlığını anlayamamaları onları inkara sürüklemiştir. Bazılarını sahte Mehdiler çıkma ihtimali tedirgin ettiğinden inkara yeltenmişlerdir. Ama bunlardan daha önemli ve ciddi olanı Mehdiliğin ne olduğunu bilen ve kendilerine alternatif olarak görenlerin kasıtlı olarak inkar etmeleridir.
Mehdiliği inkar etmek için ileri sürülen deliller;
1- Mehdilik inancı efsane ve hurafedir; İslam’da böyle bir inanç hakkında ne Kur’an‘da ayet vardır, ne de Mehdilik hakkındaki rivayetler sahihtir. Uydurma ve hurafeden ibarettir.
2- Geçmiş muharref ve batıl inançlardan İslam’a sızmış bir inançtır; Budizm‘den, Hinduizm‘den, Yahudilik ve Hıristiyanlik‘tan İslam’a sızmıştır.
3- Mehdilik, aciz ve ezilmiş tabakanın kendilerini avutmak için uydurdukları veya ezilenleri avutmak için bazı güçlerin uydurduğu bir inançtır.
4- Mehdilik inancını suistimal edip sahte Mehdiler ortaya çıkararak insanları sömürmektedirler.
5- Mehdilik, küresel sulta sisteminin alternatifidir. Binlerce yıllık beşer tecrübesinin karşısında bir alternatif olmamalıdır.
Mehdilik inancını en ince detaylarına kadar akli, şer‘i ve ilmi delillerle ispat edip canlı tutan Şiilik, inkar için sunulan bu delillere gerekli cevapları vermiştir. İnkar için sunulan bu delillerin hiçbir tutarlılığı ve ilmi temeli bulunmamaktadır. Bu delilleri sunanlar tarih boyunca Mehdiliğin önünde duramamış ve insanları bu inanca yönelmekten alıkoyamamışlardır.
Mehdilik konusu üzerinde şüphe oluşturmak amacıyla gündeme getirilmesinin asıl sebebi siyasidir. Günümüzde Mehdilik konusu inkar edilince Mehdilik konusunun kelami boyutu gündeme getirilmiyor. İlim ve araştırma merkezlerinde ele alınıp konunun dini kaynaklardan incelenmesi sözkonusu bile edilmiyor. Konu siyasiler tarafından gündeme getirilip inkara gidiliyorsa bu tamamen Mehdliğin siyasi boyutundan dolayıdır.
Toplumlar yavaş yavaş küresel adalet devletini konuşmaya başlamışlar ve seçenekler üzerinde akıl yürütmeye, alternatifleri konuşmaya hazır duruma gelmişlerdir. İşte bu noktada Mehdiliğin gündeme gelmesi önem kazanıyor.
aMehdiliğin karşısında asıl düşman beşer kaynaklı sitemlerdir; tarihte ilahlık iddia eden Firavuni ve Nemrudi düşünce günümüzde, Liberal demokrasinin temelini oluşturan “Sekülerizm ve Hümanizm“ adı altinda piyasaya sürülmüştür. Mehdiliğin inkar sebebi dünyaya Batı kültürünü hakim kılmak isteyen tağutların kendilerine alternatif görmeleridir. Bunun için zamanın saray alimlerinin/Bel’am‘larının aracılığıyla Mehdiliği inkara kalkışmaktadırlar.
Mehdilik küresel bir proje olduğu için siyasi, kültürel, ekonomik, eğitim-öğretim alanında insanın hayat manifestosu olacak küresel öğretilere sahiptir. Bunun karşısında bu alanda sadece kendilerini yetkili gören ideolojiler Mehdiliğin ilahi proje olduğunu elbette kabullenemezler. Mehdilik inancı karşısında en büyük tehlike “Sekülerizmdir“. Günümüzde sekülerizm de kendisine en büyük düşman olarak “Mehdiliği“ görmektedir. Sekülerizm, beşer toplumlarının geleceğe ümitle bakmasını ve insanların uyanıp geleceğe ilahi proje perspektifinden bakmasını engellemek istiyor. Tevhid nurunu engelleyen şirk sisteminin projesidir.
Mehdilik düşüncesi peygamberlik var olduğu günden beri var olmuş dini bir düşüncedir. İnsanlık tarihinin geçmişini geleceğine bağlayarak geleceğin nasıl şekilleneceğini beyan ediyor. İnsanlık tarihinin geleceğini belirleyecek küresel sistemi de açıklıyor. Tağutlar kendi hakimiyetlerini güçlendirip istikbar kültürünü kürselleştirmek için bir taraftan batıl öğretilerle sistemlerini sağlamlaştırıyor, diğer taraftan kendilerine alternatif gördükleri küresel ilahi projeyi yok etmenin planları yapıyorlar. Sakife’den, Rönenas‘a takip edilen yol hep aynı olmuştur. Sakife’de Allah’ın öngördüğü ilahi yöneticilik, ilahi imamet devre dışı bırakıldı, Rönesanla da ilahi din devre dışı bırakılarak “sekülerizmin“ temeli atıldı.
Rönesans, dünyayı sekülerleştirme sürecinin sistematik olarak başlangıç noktasıdır. O günden günümüze kadar ortaya çıkan inançlar insanın ne kadar cehalet karanlığında hareket ettiğini göstermektedir. Rönesanstan sonra günümüze kadar bilim ve teknolojide çağlar atlayan Batı dünyası aynı oranda toplumlarını ateistleştirdi. Bilim ve tekonolojide ilerlediği oranda dünyevileşerek Allah’tan uzaklaştı. Sekülerizmin şekillenip kabul görmesiyle beşeri toplumlarda Allah’ı inkar eden inançlar türemiştir. Din ve mezheplerin yerinin olmadığı bir dünya kurma sürecini başlatmış oldular. Sekülerizmin yaygınlaştığı Batı dünyasında insanların Ateizme yönelme oranı gittikçe artmakta ve bazı istatistiklere göre günümüzda Batı halklarının yüzde 60% dan fazlası Allah‘ı inkar etmektedir. Bütün dünya halkları Tevhid‘den uzaklaştırılıyorlar. Günümüzde Batı kültürünün odak noktasını oluşturan “Hümanizm“, insanı Rabbin yerine koyup Yaratan‘ı inkar ediyor, şeriat devre dışı bırakılarak Allah’a ihtiyaç olmadığını söylüyor. Bunun önünde en büyük engel bir ilahi proje olan Mehdilik inancıdır. Müslümanlara hakim tağuti sistemlerin Mehdiliğe din adına karşı çıkmaları, Bel’am’ların din adına Mehdiliği inkar etmeleri aslında sekülerizme hizmet projesidir.
Mehdiliği gündeme getirip inkara kalkışmaları bir açıdan da ilahi bir rahmet olarak görülebilir. Böylece Mehdiliğin gerçek mahiyeti ve küresel ilahi proje olduğunu beyan etme fırsatı doğuyor.
Böylece Mehdiliğin sadece ilahiyat dalında değil, sosyolojik olarak incelenmesi, siyasi bilimlerde ele alnıması kaçınılmaz oluyor. Dünyanın geleceği ve insanlığın kaderini belirleyecek bir projeyi insanlara ulaştırıp onları ikna etmek için bir kaç rivayetle yetinilemeyeceği aşıkardır.
Emperyalistlerin “Küresel inkar projesinin“ karşısında muvahhidlerin “küresel ikna projesi“ sunulmalıdır.

Sabahattin Türkyılmaz

Read 1127 times

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile