دعاي سحر به همراه ترجمه و صوت

امتیاز بدهید
(5 امتیاز)

برای دانلود فایل صوتی دعای سحر اینجا کلیک کنید.

دعاى عظيم الشأنى را كه از حضرت رضا عليه السّلام روايت شده‏ بخوانند.

آن حضرت فرموده است: اين دعا دعايى است كه امام باقر عليه السّلام در سحرهاى ماه رمضان مى‏ خواندند:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ بَهَائِكَ بِأَبْهَاهُ وَ كُلُّ بَهَائِكَ بَهِيٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَهَائِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَمَالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَ كُلُّ جَمَالِكَ جَمِيلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَمَالِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَلالِكَ بِأَجَلِّهِ وَ كُلُّ جَلالِكَ جَلِيلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَلالِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِأَعْظَمِهَا وَ كُلُّ عَظَمَتِكَ عَظِيمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِأَنْوَرِهِ وَ كُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِأَوْسَعِهَا وَ كُلُّ رَحْمَتِكَ وَاسِعَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَلِمَاتِكَ بِأَتَمِّهَا وَ كُلُّ كَلِمَاتِكَ تَامَّةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَلِمَاتِكَ كُلِّهَا.

خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق زيباترين مرتبه از زيبايى‏ات،و همه مراتب زيبايى‏ ات زيباست،خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق همه‏ مراتب زيبايى ‏ات. خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق نيكوترين مرتبه از جمالت،و همه مراتب جمال تو نيكوست، خدايا از تو درخواست‏ مى ‏كنم به حق همه مراتب جمالت. خدا از تو درخواست مى‏ كنم به حق برجسته‏ ترين مرتبه از جلالت، و همه مراتب جلال تو برجسته است‏ خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق همه مراتب جلالت. خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق بالاترين مرتبه از عظمتت،و همه مراتب‏ عظمتت عظيم است، خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق همه مراتب عظمتت. خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق نورانى ‏ترين‏ مرتبه از نورت،و همه مراتب نور تو نورانى است،خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق همه مراتب نورت. خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق گسترده‏ ترى‏ مرتبه از رحمتت، و همه مراتب رحمتت گسترده است، خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق همه مراتب رحمتت. خدايا از تو درخواست‏ مى‏ كنم به حق كامل‏ترين مرتبه از مراتب كلمات، و همه مراتب كلماتت كامل است، خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق همه مراتب كلماتت.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَمَالِكَ بِأَكْمَلِهِ وَ كُلُّ كَمَالِكَ كَامِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَمَالِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْمَائِكَ بِأَكْبَرِهَا وَ كُلُّ أَسْمَائِكَ كَبِيرَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ بِأَعَزِّهَا وَ كُلُّ عِزَّتِكَ عَزِيزَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِأَمْضَاهَا وَ كُلُّ مَشِيَّتِكَ مَاضِيَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قُدْرَتِكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ كُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِيلَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِأَنْفَذِهِ وَ كُلُّ عِلْمِكَ نَافِذٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِأَرْضَاهُ وَ كُلُّ قَوْلِكَ رَضِيٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَسَائِلِكَ بِأَحَبِّهَا إِلَيْكَ وَ كُلُّهَا [وَ كُلُّ مَسَائِلِكَ‏] إِلَيْكَ حَبِيبَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَسَائِلِكَ كُلِّهَا.

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق كامل‏ترين مرتبه از كمالت و همه مراتب كمالت كامل است،خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق همه مراتب كمالت.خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق بزرگ‏ترين مرتبه از نامهايت، و همه مراتب نامهايت بزرگ است،خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق همه مراتب نامهايت‏ خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق عزيزترين مرتبه از عزّتت و همه مراتب عزّتت عزيز است،خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق همه مراتب عزتت‏ خدايا از تو درخواست مي كنم به حق نافذترين مرتبه اراده ‏ات و همه مراتب اراده ‏ات نافذ است خدايا از تو درخواست مي كنم به حق همه مراتب اراده‏ات‏ خدايا از تو درخواست مي كنم به حق قدرتت كه بر همه موجودات احاطه دارد و همه قدرتت بر تمام موجودات احاطه دارد خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق همه مراتب قدرتت، خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق نافذترين مرتبه از مراتب علمت و همه مراتب علمت نافذ است، خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق همه مراتب علمت.خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق پسنديده ‏ترين مرتبه از گفتارت، و همه مراتب گفتار تو پسنديده است‏ خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق همه مراتب گفتارت، خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق محبوبترين مرتبه از خواسته‏ هايت نزد تو،و همه مراتب خواسته ‏هايت محبوب است‏ خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق همه مراتب خواسته ‏هايت.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِأَشْرَفِهِ وَ كُلُّ شَرَفِكَ شَرِيفٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ سُلْطَانِكَ بِأَدْوَمِهِ وَ كُلُّ سُلْطَانِكَ دَائِمٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسُلْطَانِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِأَفْخَرِهِ وَ كُلُّ مُلْكِكَ فَاخِرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عُلُوِّكَ بِأَعْلاهُ وَ كُلُّ عُلُوِّكَ عَالٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعُلُوِّكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِأَقْدَمِهِ وَ كُلُّ مَنِّكَ قَدِيمٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ آيَاتِكَ بِأَكْرَمِهَا وَ كُلُّ آيَاتِكَ كَرِيمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِآيَاتِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا أَنْتَ فِيهِ مِنَ الشَّأْنِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا تُجِيبُنِي [بِهِ‏] حِينَ أَسْأَلُكَ فَأَجِبْنِي يَا اللَّهُ.

خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق شريف‏ترين مرتبه از شرفت،و همه مراتب شرف‏ تو شريف است، خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق همه مراتب شرفت.خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق پايدارترين مرتبه از سلطنتت‏ و همه مراتب سلطنت تو پايدار است،خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق مراتب سلطنتت. خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق باافتخارترين مرتبه از فرمانروايى ‏ات و همه مراتب فرمانروايى ‏ات با افتخار است، خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق همه مراتب فرمانروايى ‏ات.خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق‏ برترين مرتبه از برترى ‏ات و همه مراتب برترى‏ات برتر است،خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق همه مراتب برترى ‏ات. خدايا از تو درخواست مى‏ كنم به حق ديرينه‏ ترين‏ مرتبه از كرمت،و همه مراتب كرمت ديرينه است، خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق همه مراتب كرمت.خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق گرامى ‏ترين‏ مرتبه از نشانه‏ هايت،و همه مراتب نشانه‏ هايت گرامى است. خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق همه مراتب نشانه‏ هايت.خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق‏ آنچه از جاه و جبروت كه در آنى،و از تو مى ‏خواهم به حق هر جاه به تنهايى و به حق هر جبروت به تنهايى، خدايا از تو درخواست مى ‏كنم به حق آنچه اجابت مى‏ كنى مرا به آن هنگامى كه از تو درخواست مى ‏كنم پس مرا اجابت كن اى خدا.

آنگاه هر حاجت كه دارى‏ از خدا بخواه، كه به يقين برآورده خواهد شد.

خوانده شده 5730 مرتبه