حق زبان

امتیاز بدهید
(4 امتیاز)

و اما حـق اللسان فاکـرامه عـن الخنى و تعویـده على الخیـر و حمله على الادب و اجمامه إلا لموضع الحاجة و المنفعة للدین و الدنیا و اعفائـه عـن الفضـول الشنعة القلیلة الفائدة التى لا یؤمن ضررها مع قلة عائدتها و بعد شاهد العقل و الدلیل علیه و تزین العاقل بعقله حسن سیرته فى لسانه و لا قوة الا بالله العلى العظیم.

******************************************

اما حق زبانت بر تو آنست که از فحشا و منکرات دورش نگهداری و به گفتـن کلمات خوب و نافع عادتش دهی و وادارش کنی که با ادب وخوب سخن گوید و از زیاد گفتن و بیخود چرخیدن در دهان منعش نمائی تا سکوت را رعایت کند مگر در جائی که نیاز به تکلم باشد و نفعی برای دنیا و آخرت داشته باشد و نگذاری سخنی که فائده و نفعی ندارد و جز ضرر و زیان حاصلی در آن متصور نیست؛ از دهان تو خارج شــود بعد از آنکه عقل و نقل بر مضر بودن و بد بودن آن دلالت دارد ؛ زیرا که زینت عاقل به عقلش در خوبی گفتار و درست سخن گفتن است و حول و قوه ای نیست مگر به حول و قوه خداوند بزرگ.

خوانده شده 3939 مرتبه
مطالب بیشتر از این مجموعه: « حق انسان بر خودش حق گوش »